Verzuim

Absentie
U geeft absentie van uw kind via het Ouderportaal aan ons door of via de e-mail adressen:
BGverzuim@meergronden.asg.nl 
MHverzuim@meergronden.asg.nl 
HVverzuim@meergronden.asg.nl 

In de e-mail vermeldt u de voornaam, achternaam en klas van uw kind, de reden van afwezigheid en de datum waarop u verwacht dat uw kind weer terug op school is. U kunt ook bellen met de school naar het centrale telefoonnummer 036-5472727 of naar de verzuimtelefoon 036-5472703.

Aanwezig / beter melden
Op de dag dat uw kind weer naar school kan, stuurt u voor 8.15 uur een bericht via het digitaal absentieformulier, via mail of telefonisch. U vermeldt weer voornaam, achternaam en klas. Daarnaast geeft u door op welke dagen uw kind afwezig was. 

Zonder melding afwezig
Als in de klas blijkt dat uw kind niet aanwezig is zonder melding vooraf, ontvangt u zo spoedig mogelijk een bericht met het verzoek per omgaande de reden van afwezigheid te melden. Reageert u niet op het bericht dan ontvangt u de volgende ochtend een e-mail met de melding dat er geen reactie is ontvangen en de melding omgezet wordt naar ongeoorloofde absentie.

Bezoek aan dokter, tandarts e.d.
Wij verzoeken u om bezoeken die buiten schooltijd kunnen plaatsvinden, ook buiten schooltijd af te spreken. Indien dit onmogelijk is dan meldt u vooraf de afwezigheid van uw kind per mail.

Bijzonder verlof
De leerplichtwet laat nauwelijks ruimte voor bijzonder verlof. Bij verlof van één dag wegens ‘gewichtige omstandigheden’ (huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten) kan de afdelingsleider toestemming geven. Verlof langer dan één dag, tot maximaal 10 dagen, kan door de rector verleend worden. De aanvraag moet vooraf schriftelijk worden ingediend of per e-mail naar bovenstaande e-mail adressen. 
De leerplichtambtenaar verleent verlof bij meer dan 10 dagen. Op vakantie gaan buiten de normale schoolvakanties mag alleen in bijzondere omstandigheden.

Religieuze verplichtingen
Verlofaanvraag op religieuze gronden moet u uiterlijk 2 dagen van te voren schriftelijk aanvragen bij afdelingsleider of rector, afhankelijk van het aantal dagen waarvoor verlof gevraagd wordt. Het maximaal toegestane aantal dagen verschilt per religie en staat wettelijk vast.

Schorsing
Een leerling die zich ernstig misdraagt, kan geschorst worden.
Een schorsing kan maximaal 5 dagen duren. De school meldt de schorsing bij de leerplichtambtenaar en (vanaf 2 dagen) bij de inspectie. U wordt als ouders van de schorsing in kennis gesteld. Er volgt zo spoedig mogelijk een gesprek met ouders en kind, waarbij afspraken gemaakt worden over de terugkeer op school.
In zeer ernstige gevallen of als er sprake is van meerdere schorsingen, kan de school overgaan tot definitieve verwijdering. Ouders en school samen, zoeken dan naar een andere school of onderwijsvoorziening.

Lesuitval
Wij proberen lesuitval te voorkomen. Als een docent ziek is vangen we dit zoveel mogelijk op. Op de uren aan het begin of eind van de dag wordt meestal vrij gegeven. Via het ouderportaal kunt u op SOMtoday het rooster van uw kind bekijken.