Leerlingen die extra zorg nodig hebben

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding richt zich op de persoonlijke ontwikkeling en de loopbaanontwikkeling van elke leerling. De leerling staat centraal en speelt een actieve rol in het proces. De leerlingbegeleiding moet leiden tot zelfredzaamheid van de leerling. Het betekent dat leerling leren over zichzelf na te denken en leren vragen te stellen die hen verder kunnen helpen.

Mentoraat

De begeleiding van de klas en van de individuele leerlingen is in handen van de mentoren. In de onderbouw zijn dat meestal twee mentoren, in de bovenbouw één. De mentoren begeleiden hun leerlingen bij de schoolloopbaan en de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast houden ze zich bezig met het goed functioneren van de groep waartoe hun leerlingen behoren. De mentoren onderhouden de contacten tussen de school en de ouders/verzorgers, ze overleggen regelmatig met docenten, leerling coördinator, leerling begeleiders en zorgcoördinator. Verder verzorgen ze de rapporten, e.d. In de eerste klassen verzorgen de mentoren twee van de dagelijkse startmomenten. In de beroepsgerichte unit is in leerjaar 1 en 2 vorm gegeven aan de sociaal-emotionele begeleiding met behulp van onderdelen uit de kanjertraining. Leerlingen krijgen zo handvatten aangeboden waarmee ze op een goede manier met zichzelf en elkaar om kunnen gaan. Daardoor ontstaat er een veilig klimaat in de klas waardoor leerlingen beter tot leren komen.

Extra begeleiding

Er zijn leerlingen die problemen ervaren in de omgang met anderen. Sommigen raken in pestsituaties verzeild, anderen hebben weinig zelfvertrouwen. In de brugklas van de beroepsgerichte unit zitten in het mentoraatsprogramma elementen uit de kanjertraining, waarin leerlingen leren op een sociaal vaardige manier en met meer vertrouwen om te gaan met anderen. Deze kanjertraining wordt gegeven door de mentoren. Daarnaast is er bij ons op school een Rots en Water training, voor leerlingen die naast de kanjertraining wat extra hulp nodig hebben. Ook zijn er leerlingen die veel last hebben van spanning bij toetsen. Zij kunnen in een cursus faalangsttraining leren beter om te gaan met deze spanning. De Meergronden heeft een samenwerking met Oké op School voor verschillende andere cursussen en trainingen. Voor leerlingen die individuele steun nodig hebben om een bijzonder talent te ontwikkelen, bestaat er ook begeleiding door een deskundige; de zogenaamde begeleiding voor meer begaafde leerlingen. Dit kan leiden tot aanpassingen in de leerstof, versneld werken en persoonlijke begeleiding.

De zorgklas

De kleine zorgklas is bedoeld voor leerlingen die een time out nodig hebben. Zij krijgen tijdelijk onderwijs in een andere omgeving om tot goede resultaten te komen. Er zijn drie zorgklasmedewerkers die in nauw overleg met de zorgcoördinator en mentor de leerlingen begeleiden naar terugplaatsing in de reguliere klas. Soms is het nodig leerlingen in een buitenschools traject te plaatsen. Deze plaatsing verloopt via het ZAT en in overleg met de ouders.

ZAT, Zorg Advies Team

Het ZAT, een team van deskundigen, vervult een sleutelrol in de begeleiding van leerlingen. Dit team adviseeert afdelings-leiders en verwijst indien nodig naar een intern of extern hulpaanbod. In het kader van Passend Onderwijs is het ZAT betrokken bij toeleiding van leerlingen met een ondersteuningsvraag of de verwijzing naar het VSO. Ouders moeten schriftelijk toestemming geven voordat hun kind in het ZAT kan worden besproken.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator geeft leiding aan de orthopedagoog, de medewerkers van de zorgklas, is voorzitter van het ZAT en rapporteert aan het MT.

Beleidsplan

In ons beleidsplan staat hoe wij alle leerlingen willen begeleiden en dat wij speciaal ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met een fysieke beperking of langdurig zieke kinderen. Dit beleidsplan is gericht op zelfredzaamheid, het omgaan met beperkingen en vooral mogelijkheden. Ondersteuning staat altijd ten dienste van het leren. De leerling staat hierbij centraal: zij/hij bepaalt met ouders en school de hulpvraag en maakt een keuze voor ondersteuning. Deze wordt vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectief plan.

Lees meer in ons schoolondersteuningsprofiel

Klassengrootte

De Meergronden werkt met de volgende absolute maxima voor onze klassen:

BG lwoo homogeen: 16 max 17 leerlingen

BG onderbouw bbl/kbl: 22 max 24 leerlingen

BG bovenbouw bbl: 16 max 20 leerlingen

BG bovenbouw kbl: 24 max 28 leerlingen

Mavo, havo en vwo in alle leerjaren en clusters maximaal 32 leerlingen. Uiteraard streven wij ernaar om deze klassen en clusters onder het genoemde maximum te krijgen. Vaak lukt dat, heel soms ook niet.