Samenleven samenwerken

De Meergronden is een school waar plaats is voor allerlei soorten mensen: heel veel verschillende leerlingen, een grote diversiteit aan personeel en meer dan duizend ouders. In deze gemeenschap werken we vanuit drie principes.

Relatie
Leerlingen leren effectief vanuit goede persoonlijke relaties. Deze relatie kenmerkt zich door respect voor anderen, verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en de zorg voor de omgeving.

Ruimte
Ontwikkeling is pas mogelijk als de school de ruimte geeft om te experimenteren en fouten te maken, maar ook de grenzen stelt die nodig zijn om tot prestaties te komen en op een plezierige manier samen te kunnen leven.

Reflectie
Vragen (aan jezelf) stellen leidt tot uitstel van oordeel en verandering van gedrag. Op basis van deze principes hebben we een aantal schoolregels opgesteld die gelden voor alle leerlingen van De Meergronden.

   

Op De Meergronden is het uitgangspunt: op school wordt niet gepest. De school heeft een pestprotocol, dit maakt deel uit van het schoolveiligheidsplan. In leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen kanjertraining, een anti-pestprogramma dat door het Ministerie van Onderwijs wordt aanbevolen. Er geldt een beperkt aantal schoolregels, ze staan onder andere in de folder ‘Zo gaat het op De Meergronden’, die aan het begin van het jaar aan alle leerlingen wordt uitgereikt.
Lees meer over het pestprotocol

Toezichthouders surveilleren in de pauzes in en om de school. Zij doen dat samen met onze eigen stewards, een groep leerlingen die er vrijwillig voor kiezen om tijdens de pauzes te zorgen voor een rustige en fijne sfeer. De stewards zijn getraind in het omgaan met en het aanspreken van medeleerlingen. 
 

Een school voor en door leerlingen

Onze school wordt pas een hechte gemeenschap als iedereen zich betrokken voelt. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten en leerlingen dragen voor veel van die activiteiten zèlf de verantwoordelijkheid: leerlingenraad, schoolfeesten, jaarboek, schoolkrant, voorstellingen enz.

Communicatie school-leerlingen-ouders

Wederzijds vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking. Tijdens ouderavonden, maar ook tussendoor als dat nodig is, zijn we met elkaar in gesprek over de ontwikkeling en vorderingen van de leerling. We informeren ouders direct als een leerling zonder bericht afwezig is. In klankbordgroepen, ouderraad of medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken en - beslissen over de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, de financiën enz. Ouders worden geïnformeerd via e-mail, sms, de website, het ouderportaal, het nieuwsblad en de Facebook pagina van de school.