Onze resultaten

Onderwijskwaliteit
Alle niveaus van De Meergronden hebben een voldoende beoordeling van de inspectie. Het Ministerie van OCW publiceert ieder jaar een overzicht van de onderwijskwaliteit van alle scholen in Nederland.  Op deze kwaliteitskaart vind je algemene informatie over de school, zoals het aantal leerlingen en de verdeling daarvan over de verschillende opleidingen. De kaart geeft ook de gegevens over examenresultaten, doorstromen en zittenblijven. Die resultaten staan in schema’s waarin je ook kunt zien hoe de school het doet ten opzichte van andere scholen in heel Nederland

Dit kwaliteitsoverzicht is bedoeld voor zowel ouders als voor de school zelf. Hier kunt je ook de resultaten van onze tevredenheidsonderzoeken terugvinden. De informatie over De Meergronden vind je op www.scholenopdekaart.nl of op deze link

Jaarlijkse doelen
Wij hanteren sinds enige jaren een systeem van kwaliteitszorg, vastgelegd in het jaarplan. Hierin worden jaarlijks concrete doelen vastgesteld voor en door de drie units en aan het einde van ieder schooljaar worden deze doelen geëvalueerd.

Gecertificeerde TTO-school
De Meergronden heeft al vele jaren een volledig gecertificeerd tweetalig havo/vwo. Het Europees Platform Nuffic beoordeelt of het onderwijs op een tweetalige school van voldoende kwaliteit is aan de hand van een voorgeschreven standaard. In mei 2019 heeft een visitatiecommissie van het Europees Platvorm een bezoek aan De Meergronden gebracht om de kwaliteit van het tweetalig vmbo te beoordelen. De commissie was zeer positief en liet weten dat men een enthousiast, betrokken team heeft ontmoet dat een prachtig tto-programma voor de mavo heeft neergezet.

Resultaten IB-Engels en Anglia Certificate
Inmiddels hebben vele lichtingen het Tweetalig havo/ vwo eindexamen gedaan. De IB-examens en Anglia examens scoren alle jaren 100% met hoge cijfers! Alle leerlingen zijn voor het IB-examen Engels geslaagd met hoge scores, zowel op de havo als op het vwo.