Absenties

U geeft absentie van uw kind via het Ouderportaal aan ons door of via de emailadressen:
BGverzuim@meergronden.asg.nl
MHverzuim@meergronden.asg.nl
HVverzuim@meergronden.asg.nl
Vermeldt in de e-mail de voornaam, achternaam en klas van de leerling, de reden van afwezigheid en de datum/tijd waarop uw kind naar verwachting weer terug op school is. Kunt u niet mailen, dan belt u tussen 08.00 en 8.15 uur met de school. U kunt ook de voicemail inspreken, voor BG/ MH verzuim is het telefoonnummer 036-5472703 en voor HV verzuim 036-5472747.

Aanwezig / beter melden
Op de dag dat uw kind weer naar school kan, geeft u dit weer door voor 08.15 uur via het ouderportaal in het absentiemenu of via de emailadressen:
BGverzuim@meergronden.asg.nl
MHverzuim@meergronden.asg.nl
HVverzuim@meergronden.asg.nl
U vermeldt weer voornaam, achternaam en klas. Daarnaast geeft u door op welke dagen uw kind afwezig was of u belt naar/spreekt de voicemail in van BG/MH verzuim 036-5472703 en HV verzuim 036-5472747.

Zonder melding afwezig
Als in de klas blijkt dat uw kind niet aanwezig is zonder melding vooraf, ontvangt u een email met het verzoek zo spoedig mogelijk de reden van afwezigheid te melden. Reageert u niet op het bericht dan ontvangt u de volgende dag een email met de melding dat de absentie wordt omgezet naar ongeoorloofd.

Bezoek aan dokter, tandarts e.d.
Wij verzoeken u om bezoeken die buiten schooltijd kunnen plaatsvinden, ook buiten schooltijd af te spreken. Indien dit onmogelijk is dan meldt u vooraf de afwezigheid van uw kind per email.

Bijzonder verlof
In principe is verlof onder schooltijd door de overheid niet toegestaan. Bij verlof van één dag wegens ‘gewichtige omstandigheden’ (huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten) kan de afdelingsleider toestemming geven. Verlof langer dan één dag, tot maximaal 10 dagen, kan door de rector verleend worden. De aanvraag moet vooraf schriftelijk worden ingediend of per e-mail via de afdeling verzuim:
BGverzuim@meergronden.asg.nl
MHverzuim@meergronden.asg.nl
HVverzuim@meergronden.asg.nl

De leerplichtambtenaar verleent verlof bij meer dan 10 dagen. Op vakantie gaan buiten de normale schoolvakanties mag alleen in bijzondere omstandigheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid

Religieuze verplichtingen
Verlofaanvraag op religieuze gronden moet u uiterlijk 2 dagen van tevoren schriftelijk aanvragen bij afdelingsleider of rector, afhankelijk van het aantal dagen waarvoor verlof gevraagd wordt. Het maximaal toegestane aantal dagen verschilt per religie en staat wettelijk vast.

Lesuitval
Wij proberen lesuitval te voorkomen. Als een docent ziek is vangen we dit zoveel mogelijk op. Op de uren aan het begin of eind van de dag wordt meestal vrij gegeven. Via het ouderportaal kunt u op SOMtoday het rooster van uw kind bekijken.

Schorsing
Een leerling die zich ernstig misdraagt, kan geschorst worden. Een schorsing kan maximaal 5 dagen duren. De school meldt de schorsing bij de leerplichtambtenaar en (vanaf 2 dagen) bij de inspectie. U wordt als ouders van de schorsing in kennis gesteld. Er volgt zo spoedig mogelijk een gesprek met ouders en kind, waarbij afspraken gemaakt worden over de terugkeer op school. In zeer ernstige gevallen of als er sprake is van meerdere schorsingen, kan de school overgaan tot definitieve verwijdering. Ouders en school samen, zoeken dan naar een andere school of onderwijsvoorziening.