Absenties

Afwezig melden
Voor elke dag dat uw kind ziek is, moet u een melding doen voor 8.15 uur. U kunt uw kind afwezig melden in SOMtoday via het ouderportaal of via de SOMtoday Ouder-app die u kunt downloaden via de appstore van uw telefoon. Handleidingen kunt u vinden op het ouderportaal.
Verwacht u dat uw kind meer dan twee weken ziek zal zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname? Dan kunt u contact opnemen per e-mail (info@meergronden.asg.nl).

Zonder melding afwezig
Als uw kind niet aanwezig is tijdens de les zonder dat u daar melding van heeft gemaakt, dan stuurt school u een e-mail met de vraag om zo snel mogelijk de reden van afwezigheid te melden. Als er geen reactie komt op dit bericht, dan wordt de absentie van uw kind de volgende dag omgezet naar ‘ongeoorloofd’. Uw kind moet de gemiste tijd dan dubbel inhalen.

Bezoek aan tandarts, dokter e.d.
We vragen u om bezoeken die buiten schooltijd kunnen plaatsvinden, ook buiten schooltijd af te spreken. Als dit echt niet mogelijk is, dan kunt u vooraf de afwezigheid van uw kind melden zoals hierboven beschreven staat bij ‘Afwezig melden’.

Bijzonder verlof
In principe is verlof onder schooltijd door de overheid niet toegestaan. Bij verlof van één dag wegens ‘gewichtige omstandigheden’ (huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten) kan de afdelingsleider toestemming geven. De aanvraag moet, met redenen omkleed, vooraf schriftelijk worden ingediend per brief of per email, maar niet via het ouderportaal in het absentiemenu.

Verlof langer dan één dag, tot maximaal 10 dagen, kan door de rector verleend worden. De aanvraag voor verlof moet drie weken van tevoren en schriftelijk bij de rector worden ingediend via rector@meergronden.asg.nl.

De leerplichtambtenaar besluit over verlof bij meer dan 10 dagen.