Ouderraad en medezeggenschapsraad

Ouderraad
De ouderraad wordt gevormd door betrokken ouders/verzorgers van leerlingen op De Meergronden. In de ouderraad zit naast ouders ook een vertegenwoordiger van de schoolleiding en van de medewerkers. De ouderraad behartigt de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen op De Meergronden en zijn intermediair tussen ouders/verzorgers en de school.

Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gelden worden besteed aan materiële zaken waarvan de leerlingen direct profiteren zoals eerder het herinrichten van ons gezonde schoolplein en bijvoorbeeld het aanschaffen van aanvullende leermiddelen zoals software, lesmateriaal, bijdragen aan sport en kunstactiviteiten en het jaarboek voor de examenleerlingen.

De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, in onze jaarkalender staan de data. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar legt de ouderraad in een algemene jaarvergadering verantwoording af over het beleid van het voorgaande schooljaar. Dan worden ook het beleid en de begroting voor het nieuwe schooljaar toegelicht en vastgesteld. Tijdens deze jaarvergadering worden de bestuursleden gekozen of herkozen. U bent bij iedere vergadering van harte welkom! Heeft u een vraag voor de ouderraad? Mail deze dan naar ouderraad@meergronden.asg.nl

De MR is een participatieorgaan bestaande uit ouders, leerlingen en personeel. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat deze drie geledingen goed vertegenwoordigd moeten zijn in het overleg over de beleidsvorming van scholen en schoolbesturen. Elke school heeft daarom een MR. De leden van de MR hebben invloed op het beleid van de school. Omdat hun inzichten en ideeën niet altijd overeen hoeven te komen met die van de rector of het managementteam, wordt er met elkaar overlegd met de bedoeling tot zorgvuldig afgewogen besluiten te komen. Bij bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid. Instemmingsbevoegdheid betekent dat de rector akkoord moet krijgen van de MR voor bepaalde besluiten; zo moet bijvoorbeeld de personeelsgeleding instemmen met het formatiebeleid en ouders en leerlingen met zaken die directe gevolgen hebben voor hen. Over andere zaken mag de MR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid of een belangrijke verbouwing. In het MR-reglement staat precies beschreven wanneer welke geleding advies- of instemmingsrecht heeft. Het MR-reglement is te vinden op het ouderportaal. De MR vergadert vijf keer per jaar (’s avonds) en iedere ouder is als toehoorder welkom bij deze vergaderingen.

In de MR zijn drie plekken voor ouders, drie voor leerlingen en zes voor personeelsleden. Vaak zitten de ouders ook in de ouderraad, maar dit is geen vereiste. Elke ouder met een kind op De Meergronden kan lid worden van de MR.

Leden MR
Voorzitter: Jorrit Jansen (j.jansen@meergronden.asg.nl)
Secretaris: Annegré Nieuwenhuis (a.nieuwenhuis@meergronden.asg.nl)
Leerlingen: Xamayra Versteeg, Amisha Orie, Milan Jansen
Ouders: Joukje Cordie-Vasco, Nicole van den Roer, Henkjan Bijzitter
Personeel: Jorrit Jansen, Henk Botter, Hans Heslinga, Sharda Ronkes, Cherish Pinas, Machteld Veraar