Ouderraad en medezeggenschapsraad

Ouderraad
De ouderraad wordt gevormd door betrokken ouders/verzorgers van leerlingen op De Meergronden. In de ouderraad zit naast ouders ook een vertegenwoordiger van de schoolleiding en van de medewerkers. De ouderraad behartigt de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen op De Meergronden en zijn intermediair tussen ouders/verzorgers en de school.

Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gelden worden besteed aan materiële zaken waarvan de leerlingen direct profiteren zoals eerder het herinrichten van ons gezonde schoolplein en bijvoorbeeld het aanschaffen van aanvullende leermiddelen zoals software, lesmateriaal, bijdragen aan sport en kunstactiviteiten en het jaarboek voor de examenleerlingen.

De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, in onze jaarkalender staan de data. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar legt de ouderraad in een algemene jaarvergadering verantwoording af over het beleid van het voorgaande schooljaar. Dan worden ook het beleid en de begroting voor het nieuwe schooljaar toegelicht en vastgesteld. Tijdens deze jaarvergadering worden de bestuursleden gekozen of herkozen. U bent bij iedere vergadering van harte welkom! Heeft u een vraag voor de ouderraad? Mail deze dan naar ouderraad@meergronden.asg.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een overlegorgaan van ouders, leerlingen en personeel. In de Wet Medezeggenschap op Scholen is namelijk vastgelegd dat zij goed vertegenwoordigd moeten zijn in het overleg over de beleidsvorming van scholen en schoolbesturen. Elke school heeft een MR. De MR is een klankbord voor de schoolleiding. De leden hebben invloed op het beleid van de school. Hun inzichten en ideeën hoeven niet altijd overeen te komen met die van de rector of het managementteam. Daarom wordt met elkaar overlegd, zodat besluiten zorgvuldig worden afgewogen. Bij bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid. Instemmingsbevoegdheid betekent dat de directeur akkoord moet krijgen van de MR voor bepaalde besluiten. Voor de personeelsgeleding bijvoorbeeld het formatiebeleid. Of voor ouders en leerlingen zaken die direct gevolgen hebben voor hen. Over andere zaken mag de MR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen, zoals bijvoorbeeld het financieel beleid of een belangrijke verbouwing. In het MR-reglement wat te vinden is op het Ouderportaal staat precies beschreven wanneer welke geleding advies- of instemmingsrecht heeft.

Ouders worden in MR vertegenwoordigd door twee leden van de ouderraad en één ouder, die geen lid is van de ouderraad. Ouderraadsleden brengen onderwerpen vanuit de ouderraad in en vice versa.

Leden MR
Voorzitter: Jorrit Jansen (j.jansen@meergronden.asg.nl)
Secretaris: Annegré Nieuwenhuis (a.nieuwenhuis@meergronden.asg.nl)
Leerlingen: Amaris Schuring, Noa Landman, Xamayra Versteeg
Ouders: Joukje Cordie-Vasco, Froukje Zwaga, Nicole van den Roer
Personeel: Jorrit Jansen, Henk Botter, Monique van Brummelen, Hans Heslinga, Sharda Ronkes