Contact met ouders

Communicatie school-leerlingen-ouders

Wederzijds vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking en onmisbaar voor de ontwikkeling van de leerlingen. Ouders, leerlingen en de school vormen samen een driehoek waarbij school en ouders de pijlers zijn die de leerling ondersteunen. Daarom willen we zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. Waarbij school en ouders uiteraard ieder een eigen rol hebben. 

Tijdens ouderavonden, maar ook tussendoor als dat nodig is, zijn we met elkaar in gesprek over de ontwikkeling en vorderingen van de leerling.
In klankbordgroepen, ouderraad of medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken en – beslissen over de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, de financiën enz. Ouders worden geïnformeerd via e-mail, sms, de website, het ouderportaal, het nieuwsblad en de Facebook pagina van de school.