Communicatie school-leerlingen-ouders

Wederzijds vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking.
Leerlingen, ouders en school vormen samen een driehoek waarvan alle hoeken elkaar nodig hebben. School en ouders ondersteunen de leerling en doen dat zoveel mogelijk samen. Ook al hebben we alle drie een andere rol, vertrouwen hebben in elkaar en goed kunnen samenwerken, is dan heel belangrijk.

Tijdens ouderavonden, maar ook tussendoor als dat nodig is, zijn we met elkaar in gesprek over de ontwikkeling en vorderingen van de leerling.
In klankbordgroepen, ouderraad of medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken en - beslissen over de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, de financiën enz. Ouders worden geïnformeerd via e-mail, sms, de website, het ouderportaal, het nieuwsblad en de Facebook pagina van de school.